top of page

Договір публічної оферти

м. Київ

 

Товариство с обмеженою відповідальністю "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПАРИТЕТ", в особі директора Малиницької Світлани Євгенівни, що діє на підставі Статуту Товариства, іменована надалі - "Виконавець", з однієї сторони, і будь-яка фізична особа, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений цим договором, іменована надалі "Замовник", з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Договір публічної оферти з надання послуг фізичного комфорту – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов'язок здійснювати надання послуг фізичного комфорту кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

1.2. Приєднання до договору публічної оферти з надання послуг фізичного комфорту – це приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання послуг фізичного комфорту в цілому, через оплату послуг Виконавця. Замовник не може запропонувати свої умови приєднання.

1.3. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця.

1.4. Замовник – особа, яка має намір скористатись або фактично скористалася послугами фізичного комфорту.

1.5.  Гість – особа, яка має намір скористатись або скористалась послугами Виконавця, вартість яких сплачена іншою особою (Замовником).

1.6. Послуги фізичного комфорту – це послуги з метою покращення фізичного стану та забезпечення комфорту осіб.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати послуги фізичного комфорту, а саме: відпочинок за допомогою пристрою Капсула Natural Adjaster, послуги масажу масажними кріслами, тощо, Замовнику або Гостю (Гостям), зазначеним Замовником в замовленні.
 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

3.1. Послуги за цим договором надаються Замовникам та/або Гостям, за умови дотримання ними наступних правил:

3.1.1 Відвідувати місця надання послуг  можливо лише за відсутності ознак распіраторних та (або) вірусних захворювань;

3.1.2. Дотримуватись встановлених правил гігієни;

3.1.3. Не вживати продукти харчування та напої, крім запропонованих Виконавцем;

3.1.4. З метою уникнення травм, бути гранично уважними, користуючись послугами, а також дотримуватися правил безпеки;

3.1.5 Відвідувати місця надання послуг дозволяється у дні та час зазначені в прейскуранті цін (сертифікаті).

3.1.6. В місцях надання послуг з фізичного комфорту категорично забороняється:

- перебувати у нетверезому стані та під впливом наркотичних речовин, а також приносити та вживати алкогольні та слабоалкогольні напої;

- приносити продукти харчування, алкогольні та безалкогольні напої; - відвідувати заклад з тваринами; - залишати без нагляду цінні речі;

- забороняється приносити на територію вогнепальну, газову, пневматичну і холодну зброю, колючі і ріжучі предмети, а також вибухові і легкозаймисті речовини;

- забороняється втручатись в роботу приладів та обладнання, наявного в місцях надання послуг.

3.1.7.  З метою забезпечення безпеки відвідувачів та дотримання ними правил безпеки для життя та здоров’я, Замовник та/або Гість зобов’язаний попередити персонал закладу, яким він має намір скористатися, для отримання послуг фізичного комфорту, про наявні в нього хвороби, які можуть мати протипоказання щодо отримання послуг.

3.1.8.  У випадку, якщо Замовник та/або Гість не повідомив про наявні хвороби, і надання послуг фізичного комфорту спричинило будь-яку шкоду, в тому числі але не виключно, погіршило фізичний стан Замовника та/або Гостя або спричинило більш тяжкі наслідки, Виконавець не несе жодної відповідальності.

3.1.9.  Виконавець не несе відповідальності за збереження особистих речей та ювелірних прикрас, залишених без нагляду.
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник та/або Гість зобов'язані:

4.1.1. Дотримуватись правил поведінки відвідування закладів надання фізичного комфорту.

4.1.2. Доводити до відома Виконавця необхідну інформацію, яка може вплинути на виконання останнім зобов’язань за цим договором.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату послуг в строки та в порядку, визначеному цим договором.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Відмовити Замовнику та/або Гостю в наданні послуг, у випадках недотримання ним правил передбачених цим договором, а також, якщо Замовник та/або Гість неодноразово порушує внутрішні правила закладу, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для інших відвідувачів.
 

5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

5.1. Ціни на послуги фізичного комфорту, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати шляхом переказу,  готівкою або із застосуванням платіжних карток.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

6.2. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до суду.  

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов'язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючого законодавства України.

8.2. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов'язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент проведення Замовником оплати послуг Виконавця. При цьому повна або часткова оплата вартості послуг є підтвердженням з боку Замовника, безумовного прийняття умов та укладання договору, текст якого розташований на офіційний сторінці закладу в мережі Інтернет https://amospring.com

з надання послуг фізичного комфорту

bottom of page